Tre strategiske tilnærminger til Corporate Venture Building

Som selskap kan man ha mange, ulike innfallsvinkler til Corporate Venture Building, og det kan være vanskelig å finne ut hva som passer best i hvert enkelt tilfelle.

Nassir Achour

Vi har kartlagt et bredt utvalg tilnærminger til Corporate Venture Building i norsk næringsliv og gruppert dem inn i tre såkalte «personas». Disse har vi kategorisert etter industrielt fokus, nærhet til kjernevirksomhet og nivået av involvering. Tilnærmingene utelukker ikke hverandre og må ikke nødvendigvis følges slavisk; ofte vil man bruke ulike tilnærminger til ulike caser.

De siste fem årene har vi bidratt i arbeidet med Corporate Venture Building for flere ledende nordiske selskaper. I 2022 gjennomførte vi i tillegg en omfattende kartlegging av Corporate Venture Building i norsk næringsliv; vi snakket med et bredt spekter av selskaper og ledere og samlet innsikt om deres erfaringer rundt temaet. Deretter samlet vi funnene våre i rapporten «Corporate Venture Building – Norges neste vekstvertikal?», som kan lastes ned gratis her.

Industrialisten

Industrialisten ønsker gjerne å utforske nye vekstvertikaler som henger tett sammen med moderselskapets kjernevirksomhet. I et slikt scenario eier moderselskapet som oftest alle eller mesteparten av aksjene i selskapets nye startup, og gründerteamet er ofte ansatt i den nye bedriften uten eierandeler. Moderselskapet står for tilnærmet all finansiering, og har gode muligheter til å selv finansiere vekst.

Fordeler:

Ulemper:

Fasilitatoren

I disse tilfellene får gründerteamet mulighet til å eie alle aksjene ved oppstart. Den etablerte aktøren, som både er med på å initiere og investere, har opsjoner på å bygge opp en majoritetsandel etter hvert som startupen skalerer. Dette gjøres gjerne i etapper basert på oppnådde milepæler.

Gründerteamet jobber på utsiden av moderselskapets kjernevirksomhet, men kan likevel benytte seg av ressursene og kunnskapen som finnes hos en industriell investor.

 Fordeler:

Ulemper:

Venture-kapitalisten

Et CVC-fond (Corporate Venture Capital-fond) er en investeringsarm som forvalter et selskaps investeringer i startups. Selv om CVC-fondet noen ganger vil se etter strategiske synergier, vil de, på lik linje med et klassisk VC-fond, ellers operere med finansielle motiv, investere i minoritetsandeler i startups, mens gründerne beholder majoritetseierskap.

Fordeler:

Ulemper: